produtsentidelenäitlejateleinvestoritelekonsultatsioonseminaridüritusedfirmastkontaktin english

Allpool on ära toodud seitse põhimõtet ja tegutsemisviisi, mida rakendab oma töös väike tuumik tugevaid iseseisvaid filmiprodutsente. Nende põhimõtete järgimine näitab teie loo tunnetamise võimet, oskuslikku produtseerimist ja head nina vaatajaskonna osas. Need seitse on kunstile lisaks, nad on kõik seotud äriga ja neid on palju kergem te elus ja produktsiooniimpeeriumis rakendada kui loovannet, mille olete endal raske tööga välja arendanud. Nende järgimine suurendab märgatavalt nii teie loomingulist vabadust kui kasumit.

Allpoolloetletud seitsme tegutsemisviisi täpsem kirjeldus on ära toodud “Produtsendi äri käsiraamatus” (The Producer's Business Handbook), mida võib leida USA suurtest raamatukauplustest, raamatukogudest ja internetist www.amazon.com. Samuti võite te nendest saada põhjaliku ülevaate, osaledes kahepäevasel Produtsendi äriseminaril. Kui aga soovite abi, et korrigeerida oma tööpõhimõtteid või – mis veelgi tähtsam – rakendada meie pakutavaid oma produktsioonifirmas, võite te meiega eraldi kokku saada. (operations@ebgroup.net)

Seitse tähtsat põhimõtet ja praktikat, mida rakendavad oma töös filmitööstuse kõige edukamad produtsendid

 1. 1. Kõik nad kasutavad firmasisese “rohelise tule” süsteemi. Teades ja mõistes stuudio “rohelise tule” andmise kriteeriumeid, saavad produktsioonifirmad kasutada sellist protsessi ka oma töös. Sisemise “rohelise –tule” süsteem võimaldab produtsendil hinnata filmi võimalikku läbilöögivõimet juba enne stuudiokoosolekut ja võrrelda produtsentide seisukohti küsimuses, millise stuudio levirühm toob kõige tõenäolisemalt igale filmile maksimaalse sissetuleku. Nendes üliolulistes küsimustes langetatud otsused on iga filmi finantsedu aluseks.
 2. 2. Kõik nad tegutsevad täielikult finantseeritud arendusega. Enamus produktsioonifirmasid ei suuda edu saavutada just alafinantseerimise tõttu. Arendus on põhjalik, aeganõudev ja kallis. Sellele peaks lähenema läbimõeldud ja oskusliku planeerimise ja finantseerimisega, just nagu filmi produktsioonilegi. Produtsendil peab arenduseks olema stuudiost sõltumatu finantseering, mis on küllaldane, et arendada rida filme.
  See on põhitingimus, mille täitmine lubab igal filmil ettearvestatult ja ohutult läbida arenduse.
 3. 3. Kõik rahastavad oma produktsiooni suuremas osas või täielikult panga kaudu. Selle põhimõtte järgimine pole tähtis mitte ainult madala pangaintressi pärast ja iga filmi autoriõiguse omamise tõttu. Mõlemad on väärtuslikud, aga kõige kasulikum on see, et panga finantseering lükkab produtsendi iga filmi puhul globaalse levi suhetesse. Need suhted on väga olulised, et sõlmida vajalikke eelmüügilepinguid, ning praktiliselt tagavad igale toodetud filmile levi USAs ning vähemalt kuuel peamisel välisturul.
 1. 4. Kõik on arenduse etapis USA ja välisturgudega tihedates levisuhetes. Produktsioonifirma sisesed “rohelised tuled” on kooskõlastatud esmalt USA stuudioga ja siis pealevitajatega kõigil kuuel peamisel välisturul. Need kinnitused on nii teine samm iga filmi arenduse algetapis kui ka olulise loomingulisi elemente ja turustust puudutava koostöö algus.
  Keskeltläbi kuuskümmend protsenti USA filmide kogusissetulekust tuleb väljastpoolt USAd. Välisturud on protsessis seega hädavajalikud ja lisavad laia haarde tähtsaid elemente, kaasa arvatud duublite (cover-shots) põhjendatus ja peamiste turgude meedia ettevalmistus.
  See protsess on oluline samm igale filmile globaalse vaatajaskonna ja sissetuleku kindlustamisel.
 2. 5. Kõik plaaneerivad õiguste müügi – kas siis müües mõned õigused ise või osaledes neis müükides. On oluline mõelda ka suurele hulgale tulusatele filmiga seotud toodete müügi (ancillary sale) võimalustele, vastavate õiguste müügile ning sellekohaste lepingute sõlmimisele, mis lõppkokkuvõttes suurendab sissetulekut ja aitab kaasa filmi levile.
 3. 6. Kõik osalevad oma filmide kampaaniate juhtimises nii USAs kui peamistel välisturgudel. Loominguline kampaania, meediategevuse planeerimine (media planning) ja meedia ostmine (media buying) on omaette keeruline kunst, mille peensusi tunnevad vaid üksikud produtsendid Teades filmi potentsiaalset sihtgruppi, arvestatakse välja meediakajastuse ulatus (reach) ning sagedus (frequency), saavutamaks minimaalset vastuvõetavat brutosissetulekut. See võimaldab produtsentidel suhteliselt kindlalt ette aimata iga filmi linastumise esimese nädalavahetuse sissetulekut. Stuudio leviosakondi üllatavad müügitulemused harva, kuna nad teavad üsna täpselt, millist kassasissetulekut konkreetse kampaania puhul oodata võib.
 4. 7. Kõik nad panevad oma töös võrdselt rõhku nii loomingule, vaatajaskonnale kui kasumile. Oma nägemuse produtseerimine ainult näib olevat produtsendi peamine eesmärk. Alles siis, kui film on valmis, saab lõplikult selgeks, et filmi võime vaatajaskonda haarata ja produtsendile kasumit tuua on samavõrd tähtsad. Nad ei tohi ära unustada, et kui vaataja mõistab ja naudib nende loomingut, siis tuleb ka kasum. Sellistele produtsentidele (balanced producers) on eelpoolmainitud kolm elementi VÕRDSELT olulised. Niisugune tasakaalustatud lähenemine tagab filmi stabiilsuse arendus-, produktsiooni- ja levitusetapis.

produtsentidele | näitlejatele | investoritele | konsultatsioon | seminarid | üritused | firmast | kontakt | in english